Şahsyýetsizlik

Patyşa wezirinden sorapdyr:  – Adama tälim-sowat gerekmi ýa-da onda şahsyýet kemala gelmelimi? Wezir ikirjiňlenmän şeýle diýip jogap beripdir: – Şahsyýet kemala gelmeli. Şeýlelikde, patyşa «Eşitdik-eşitmedik diýmäň, iň ussat haýwan tälimçisine ýüz tylla beriljekdir» diýip, jar çekdiripdir. Onsoň, özüne göwni ýetýän haýwan tälimçileriniň birini patyşanyň huzuryna getiripdirler. Patyşa tälimçiden: – Pişige tabak-mejime göterip, saçagyň başynda hyzmat etmegi öwretmek üçin saňa näçe wagt gerek bolar? – diýip … Continue reading Şahsyýetsizlik