SUNGATYŇ EÝESINI TAPMAK

Tejimeçi hem ýazyjy Ronald Knoks bir gezek alym Jon Haldene bilen dini temaly söhbet edip otyrdy. Haldene özüçe şeýleräk akyl ýöretdi:– Milýonlarça saýýarasy (planeta) bolan bir älemiň, iň bolmanda, ýekeje saýýarasynda ýaşaýyşyň tötänden ýüze çykmagy bolup biläýjek adaty zat dälmi nä?Knoks oňa şeýle jogap berdi:– Jenap, eger Skotland Ýard polisiýasy siziň çemodanyňyzdan bir jeset tapan bolsa, olara: “Dünýäde milýonlarça çemodan bar, şolaryň birden-birinde jeset çykmaly … Continue reading SUNGATYŇ EÝESINI TAPMAK