Ýazgydyňdan gaçyp gutulyp bolmaýar

Birçak bir adam hezreti Süleýmanyň (a.s) huzuryna okdurylyp girýär. Ýaňky adam gorkudan ýaňa saňňyl-saňňyl edýär diýýär. Ýüzi ak tam, dodaklary göm-gök diýýärmiş. Hezreti Süleýman (a.s) ondan: – Saňa nä döw çaldy? – diýip soraýar. Ol adam demi-demine ýetmän şeýle diýýär: – Ezraýyl gapymdan gelip, bir geňsi-bir geňsi garap gitdi. Dogrusy, gaharly seredäýdimikä diýýän. Gaty erbet gorkdum. Onsoň näderimi bilmän, siziň adyl gapyňyza sygynmaga geldim. Hezreti … Continue reading Ýazgydyňdan gaçyp gutulyp bolmaýar