GÜNDE IKI GEZEK…

Harun Reşit Bagdat şäheriniň töweregindäki baglary gezip ýörkä bir garry ýaşulynyň nahal dikip ýörenini görýär. Ol adamyň ýanyna barýar-da ondan: – Eý, ýaşuly! Hurma agaçlary kyrk ýylda hurma berýär. Sen bolsa garry adam. Miwesini iýip bilmejek agajyňy näme üçin ekýäň? – diýip soraýar. Garry adam oňa şeýle jogap berýär: – Bizden öňküler şu görýän agaçlaryňyzy hut biziň üçin ekipdirler. Menem muny özüm üçin däl-de özümden … Continue reading GÜNDE IKI GEZEK…