Daňňa dowulçy

Sag böwreginden agyry peýda bolan Daňatar aga özüçe eden em- ýomlaryndan haýyr tapmansoň, ogullarynyň zoruna çydaman Baýramalynyň böwrek sanotoriýasyna ýerleşdi. Onuň bolýan palatasynda ýene-de iki sany adam bardy. Olaryň elleri mydama galam-kagyzly, kitaplydy. Dymmarak adam bolan soň, Daňatar aga olar bilen kän öwrenişip gidibermedi. Ol dargursakdan ýelýürekdi. Sähel zady alada etse, gijesini çirim etmän çykýan adamlardan bolan soň, oba arasynda tutulýan ady “Daňňa dowulçydy”. Tomsuň … Continue reading Daňňa dowulçy