Agaçlar

Bir gün tokaýdaky agaçlar ýerli-ýerden gykylyklaşyp başlapdyrlar. Muny eşiden garry agaçlar:  – Näme bolýar? Gykylygyňyz näme? – diýip soranlarynda, körpe daragtlar: – Bir çetden barymyzy pürdäp başladylar. Näkesiň biri elindäki kesgir demir bilen öňünden çykany ýatyryp gelýär – diýip jogap beripdirler. Onsoň, garry agaçlar olary köşeşdirjek bolup: – Gorkmaň! Derrew aljyrabermäň! Siz hany aýdyň, şol adamyň elinde demirden başga zat barmydy? Onuň elinde, heý-de, biziňkilerden … Continue reading Agaçlar