Kümüş Hoja

Tejenden şäherinden gaýdan maşynymyz etrabyň Ak alaň obasyna golaýlapdy. Ýolumyz uly gonamçylygyň deňinden geçýärdi. Bu gonamçylyk “Kümüş Hoja” ýa-da “Kümüş Öwliýä” ady bilen bellidi. Aýat-töwir edenimizden soňra bu gonamçylyk hakda bilesigelijiligim artdy. Kümüş Hoja kim bolupdyr? Haçan ýaşap geçipdir? Bu hakynda garryja mamamdan soran wagtym, ol seýle bir wakany aýdyp berdi: −Şuwralar gelmezinden has öňräk Mary töwereklerinden ylymly, medresäni gutaran Akmuhammet diýen bir ýaş ýigit … Continue reading Kümüş Hoja