ŞEMALA

Penalap daga duwlanýaň, Gelýäň ýene menzil aşyp. Şemal ne beýle towlanýaň, Gussalarma çolaşyp? Ýedi yklymda dyz epmän, Ýadaňokmy eýaman! Ýedi gapyda ýer tapman, Ygyp ýoren sergezdan. Saňa juda haýpym geldi, Hopugyp, kalby daraltdym Gör, daglarda göwnüň galdy, Daşlara ýüzüň saraltdyň. İndi az-kem köşeşdiňmi, Çyrpynyp deňziň erninde. Däliräp suwa düşdüňmi, Balygyň otly garnyňda. Daň säher doganok güneş, A seň bolsa,ýok kararyň. Sen şeýle ýüregme meňzeş, Köşeş … Continue reading ŞEMALA