SERWERIMIZ (s.a.w.) älem-jahana, janly-jandara nähili garadyka?

Ol (s.a.w.) bir gezek sahabalary bilen söweşden gaýdyp gelýärdi. Dynç alynjak wagty sahabalaryň birki sanysy guş höwürtgesini tapýarlar we onuň içindäki jüýjejikleri ellerine alyp görýärler. Niýetleri ýaman dälem bolsa ene guş eýýäm olaryň depesinde pelesaň urup başlapdy. Durşy bilen mähre ýugrulan Serwerimiziň (s.a.w.) olaryň bolşuna diýseň ýüzi çytylýar we ol jüýjejikleri derrew ýerine goýmagy talap edýär. Guşuň perýadyna derhal jogap beren Serwerimiziň (s.a.w.) talaby bada-bat … Continue reading SERWERIMIZ (s.a.w.) älem-jahana, janly-jandara nähili garadyka?