DÜRDÄNELER

Öýüň aýnadan bolsa, zynhar hiç kimiň aýnasyna daş zyňma. * Asmanda uky bar diýseler, ýaltalar merdiwan gurnap, çykmaga çalşarlar. * Umydyny ýitireniň başga ýitirere zady ýokdur. * Ýalňyşmakdan gorkýan biri hiç bir zat edip bilmez. * Hiç haçan çykyp gaýdan gapyňy bat bilen ýapma, yza dolanmaly bolmagyň ahmal. * Ýagşy-ýaman başgasy üçin edip-eýlän zatlarymyz ertir maňlaýymyzdan çykjak zatlaryň tohumydyr. * Ýamanlygyndan çekinýän adamyňy birem ýagşylygyň … Continue reading DÜRDÄNELER

DÜRDÄNE SETIRLER…

Başgalar üçin özüňizi ýatdan çykaryň, şonda sizi hem ýatlarlar. *** Birini söýmek diýmek, Ony Ýaradanyň göz öňünde tutuşy ýaly görmek diýmekdir. *** Zerre ýalyjak etmişim bolmasa-da, birtopar hyýallaryň içine çümüp, özümden etmiş tapan ýerlerim kän boldy. *** Her betbagtlygyň ardyndan bize ýene durmuş garaşyp ýatyr. Emma ýaşap bilmezlik diýlen zat adama mahsus bir emelsizlik. Ýogsa, meselem aýdaly, balyklaryň içinde özüni asany barmyka, ýa haýsy serçe … Continue reading DÜRDÄNE SETIRLER…