ŞIR BALASY ŞIR BOLAR

Bir gün çöl haýwanlary öz aralarynda söhbet edýärler. Bularyň gürrüňiniň soňy «şunçarak çaga dogurdym-da, munçarak çaga dogurdyma» ýazýar. Olaryň birisi «bir gezekde üçem dogurdym» diýse, ýene birisi «bäşem dogurdym» diýýär. Bu sany ona çykaranlaram tapylýar. Ahyrynda bu gürrüňlere pitiwa etmeýän ýaly bir gyrajykda asuda oturan ene ýolbarsa-da gezek ýetýär. Şonda ol «Men ýekeje çaga dünýä inderdim. Ýöne onuň siziňkiden tapawutly ýeri: ol – ýolbars» diýýär. … Continue reading ŞIR BALASY ŞIR BOLAR