Soltanlar we ulamalar

Horasan ýurdunyň patyşasy Aladdin Muhammet Horezmşanyň gaty artykmaç gyzy bardy. Patyşa öz gyzyna muwapyk ýigit tapanokdy. Mundan ötri biynjalyk bolup başlan patyşa bu babatda ýakyn weziri bilen maslahatlaşmagy müwessa bilýär. Oňa: – Gyzyma mynasyp ýigit tapylanok, berjek maslahatyň barmy? – diýip, sala salýar. Wezir köpi gören, öz pikirini çekinmän aýdyp bilýän adam ekeni. Ol patyşa garap şeýle diýýär: – Yslam patyşalary bilen diňe ulamalar deňleşip … Continue reading Soltanlar we ulamalar