Hiç kimiň umydyny çürkemäň!

Patyşa gyşyň aňzakly sowuk gijeleriniň birinde nobatçy duran esgerden: – Üşäňokmy? – diýip sorapdyr. Esger: – Men öwrenişen, patyşahym! – diýip jogap beripdir. Patyşa: – Dogry, ýöne şonda-da ýyly geýinmeli. Häzir men serkerdäňe aýdaryn, egniňe atynar ýaly ýylyrak bir zat getirip bererler – diýipdir-de ötägidipdir. Soňra patyşa esgere beren sözüni ýatdan çykarypdyr. Ertesi gün ýaňky esgeriň doňup galan jesediniň üstünden barypdyrlar. Esger jan bermänkä diwara … Continue reading Hiç kimiň umydyny çürkemäň!