Anuşirwan Adylyň pendi-nesihatlaryndan

Eger azap-külpetden azat bolmak isleseň, bitmejek işe gol urma. * * * Eger yzymdan gülmesinler diýseň, gol astyňdakylara rehimlilik bilen gara. * * * Eger puşman bolmakdan halas bolaýyn diýseň, göwnüň islegine görä iş etme. * * * Eger duýgurlardan bolaýyn diýseň, öz ýüzüňe halkyň gözünden seret. * * * Öz sözüňi özgeleriň amal etmegini isleseň, ilki bilen öz aýdanyňy özüň amal et. * * … Continue reading Anuşirwan Adylyň pendi-nesihatlaryndan