Dürdäneler

“Tohum sepmegi zynhar hasyl döwrüne goýujy bolma; ýogsa iki möwsümde çeken zähmetiňem biderek bolar”. “Müň gezek söz bermek ýerine bir gezek sözüňi ýerine ýetir”. “Tilkilere ketek sakçylygyny ynanyp bolmaz”. “Beren sözüňde durmak adam bolmagyň talaby”. “Sizi götergiläp al-asmana çykarsalaram hergiz unutmaň, ýer has rahatdyr. Uçardan gaçan çym-pytrak bolar, ýerde ýykylana üýtgeşik zat bolmaz”. “Nesihat edýän kişi hemmeden öňürti aýdýan zadyny özi etmelidir, ynandyryjy bolar ýaly”. … Continue reading Dürdäneler