Her bir adam uly ähmiýete eýedir

Deňizde tupan turýar. Tolkunlaryň zarbyna kenaryň ýakasy deňiz ýyldyzlary bilen dolup-daşýar. Bir ýaş ýigit bu jandarlary bir-birden deňze oklamaga durýar. Muny uzakdan synlap duran ýaşuly ýaş ýigidiň ýanyna gelýär. Oňa ýaýylyp ýatan uç-gyraksyz kenary görkezip: ― Oglum, bu kenaryň aňyrsy-bärsi görnenok. Kenara çykan bu jandarlar bolsa sanardan gaty kän. Näçesini deňze oklap ýetişersiň? Beýtmek bilen näme üýtgär öýdýäň? – diýýär. Şonda ýaş ýigit eline alan … Continue reading Her bir adam uly ähmiýete eýedir