Lew Tolstoýdan sözüň özi…

Söz manysyn tirer bolsaň…. Wagt bilen sabyr – iň güýçli iki söweşiji. Bir adamyň ömrüniň ikinji ýarymy birinji ýarymynda edinen endikleriniň gaýtalamasyndan ybaratdyr. Bagtly maşgalalaryň hemmesi bir-birine meňzeýär, betbagt maşgalalar bolsa, özleriçe bir sebäp tapynyp betbagt bolýandyrlar. Ynsanyň hakyky gymmaty gelmegi bilen bir gädigiň dolmagynda däl-de, gitmegi bilen bir boşlugyň döremegindedir. Garaşmagy başarýan adamyň gapysyna hemme zadyň öz-özi geler. Meniň gözüm diňe seni görsün diýýän … Continue reading Lew Tolstoýdan sözüň özi…