Iň soňky hat

  «Apple» kompaniýasynyň düýbüni tutujysy Stiw Jobsuň (elli alty ýaşynda) aradan çykmanka ýazan soňky haty diýlip, sosial platformalarda paýlaşylan şu ýazgyny siziň dykgatyňyza hödürleýäris: – Işewürlik durmuşynda uly üstünlikler gazandym. Meniň ýaşan ömrüme üstünligiň nusgasy hökmünde garaýanlaram bar bolsa, bardyr. Ýöne meniň edil özümiň-ä işimiň daşynda känbir gülüp-ýaýnap geçiren wagtym ýadyma düşenok. Iň soňunda gazanan baýlygymyň hem-de gündelik gaýtalanyp duran adaty durmuşymyň meni ýüzleşmäge iteren … Continue reading Iň soňky hat