Şükür

Ýaşy bir çene ýeten dindar bir aýal her gün ertir namazyndan soň, daş işige çykyp, çasly sesi bilen: – Alla jan! Bereniňe şükür! – diýip, dileg edýärmiş. Muňa mähetdel ýaly, ol aýalyň duldegşir goňşusy hem her gün irden daş çykyp: – Goňşy, hudaý ýok, hudaý ýok – diýip gygyrýarmyş. Garry aýal goňşusynyň sesini eşitse-de eşitmedik bolup, her gün irden şeýdip dileg ediberipdir. Goňşusy hem oňa … Continue reading Şükür