Maýmynlar

Otagyň içinde bir sany merdiwan, merdiwanyň ýokarysynda-da bir sany banan goýup, içerik ýekeje maýmyn goýberipdirler. Maýmyn derrew merdiwana dyrmyşyp, banany almakçy bolupdyr. Emma merdiwana dyrmaşyp başlandan, onuň üstüne ýokardan suw döküpdirler. Şeýdip her gezek banana dyzan mahaly, maýmynyň depesinden suw eňteriliberipdir. Onsoň, janawer banandan el üzmäge kaýyl gelipdir. Bir salymdan soň, otaga ýene bir maýmyn goýberipdirler. İkinji maýmyn banany almak üçin merdiwana dyrmaşjak bolupdyr welin, … Continue reading Maýmynlar