Ýalan

Bir adam çölüň içi bilen düýeli gidip barýarka, ençeme günläp suwsuz galan birine gabat gelýär. Suwsuzlykdan ýaňa gany gatara gelen ýaňky adam düýelä zordan salam berýär-de: – Hudaýyň haky üçin maňa bir owurt suw bersene! – diýýär. Düýeliniň oňa nebsi agyrýar. Ol suwly meşigini alyp ýere düşýär-de, nätanyşy suwdan gandyrýar. Emma adam diýilýän mahlugy bir göreniňde tanap bolýarmy näme?! Ýaňky suw soran adam ogry bolup … Continue reading Ýalan