Turist

Daşary ýurtda syýahat edip ýören turistiň biri mebelsiz öýde ýaşaýan dindar adam bilen gabatlaşypdyr. Dindaryň öýüniň bar goşy kitaplardan ybarat eken. Turist geň galyp, ondan: – Seniň öýüňde näme üçin mebel ýok? – diýip sorapdyr. Dindar hem onuň sowalyna sowal bilen jogap beripdir: – Ýeri, seniň näme üçin mebelleriň ýok? Turist oňa: – Men turist ahyry. Bu ýere ýöne bir wagtlaýyn gelen adam – diýipdir. … Continue reading Turist