“Ýa alyp oturyň, ýa-da alarlap”

Daň bilen Hywadan çykan kerweniň ýüzi çöle tarapdy. Gün tamdyrdan täze çykan tegelek nan ýaly bolup, kem-kemden ýokary galyp başlady. Tomsuň jokrama yssysynda ýol alyp başlan adamlaryň sesi ýuwaş-ýuwaşdan peselip, soňabaka diňe düýeleriň boýnundaky jaňlaryň sesi eşidilýärdi. Hanyň salgyt ýygnaýan nökerleri hem bu kerwen bilen goşulyşyp gaýdypdy. Birnäçe günden soň salgytçylar kerwenden aýrylyp, ýüzlerini gum içinde oturan türkmen obalaryna tarap tutdurdylar. Olar ilki gabat gelen … Continue reading “Ýa alyp oturyň, ýa-da alarlap”