TARYHYŇ IÇKI SAHYPALARY

3Dowamy…Begençli buşluk, hasratly ölüm Melek Ahmet Paşanyň gören düýşünden ýigrimi alty gün geçenden soň köşk ýaşaýjyjarynyň okan hatymlarynyň, aýdan salawatlarynyň saýasynda Gaýa soltan nurana ýüzli gyz bäbejik dünýä indirdi (1659ý). Oňa Fatyma soltan diýip at goýdular. Köşgüň ýaşaýjylary uly baýramçylyk edip, halka altyn teňňelerden sadaka paýladylar. Emma bu şatlyk uzaga çekmedi. Gaýa soltanyň ýagdaýy gitdigiçe agyrlaşyp ugrady. Ony bejermek üçin getirilen göbek eneleriň göýberen säwlikleriniň … Continue reading TARYHYŇ IÇKI SAHYPALARY