«Mişlen»

Dünýä belli şereketleriň şowlulyk getirýär diýen ynanç bilen tumar edinýän şekiljagazlary, ýagny maskotlary bolýar. «Mişlen» şereketiniň maskoty hem teker adam. Siz mahabatlarda şol maskoty köp görýän bolsaňyz gerek. Oňa «Bibendum» diýip at berýärler.   Mundan laýyk 113 ýyl öň Fransiýanyň Lion şäherinde geçirilen amaly-haşam sergileriniň birinde üsti-üstüne üýşürilip goýlan tekerler Mişlen doganlara öz şereketleriniň maskotyny tapmaga ylham çeşmesi bolup hyzmat edýär. Doganlaryň biri beýlekisine üýşmek … Continue reading «Mişlen»