Ulumsy

Bir ýaş hukukçy özüniň otagyny aňrybaş mebeller bilen bezäp, stolunyň üstüni bolsa her kysmy telefonlardan dolduryp, hukuk boýunça maslahatçy wezipesine işe başlapdyr. Şol günüň özünde-de oňa bir müşderi gelipdir. Emma hukukçy ony bada-bat içerik goýbermändir. Birsalym garaşdyran bolup, onsoň ýanyna kabul edipdir. Onuň pikiriçe, eger şeýtse, gelen adamyň gözünde özi hasam abraýly görünýärmişin. Müşderi içerik girenden soň, hukukçy onuň habaryny alman, derrew telefonyň trubkasyna ýapyşmak … Continue reading Ulumsy