Syýahat

Pelsepeçi Anaksagora: «Syýahat etmek diýmek ýaşaýan ýeriňden başga bir ýere gitmek diýmek bolýarmy?» diýip sorapdyrlar. Anaksagor: «Syýahat etmek pikirleriňi üýtgetmek, ters düşünjeleriňden saplanmak diýmek bolýar» diýip jogap beripdir. Anaksagora ýene sorapdyrlar: –  Dünýäde iň gowy görýän adamyň kim? Pelsepeçi: – Tikinçi – diýip jogap beripdir. Sorag berenler pelsepeçiniň jogabyny geň görüpdirler: – Halypa, senem oňarýaň-how, walla! Dünýäde iň gowy görüljek adam tikinçi bolaýmaz ahyry. Näme … Continue reading Syýahat