TARYHYŇ IÇKI SAHYPALARY

2.Dowamy…Melek Ahmet Paşanyň düýşiGaýa soltanyň düýş gören gününden köp wagt geçmänkä Melek Ahmet Paşa ukusyndan hopugyp oýandy. Derläp, gara suw bolan Ahmet Paşa düýş görüpdi. Ol soňra gören üýtgeşik düýşüni dostlaryna gürrüň berdi:– Alla gowusyny edewersin! Bu gije birgeňsi düýş gördüm. Gelnim Gaýa soltan bilen jedel edýänmikäm diýýän. Gaýa soltan maňa: «Diňle Paşa! Mundan beýläk ne sen meň adamym bolarsyň, ne-de men seň aýalyň. Derrew … Continue reading TARYHYŇ IÇKI SAHYPALARY