Iki sowal

Dana: «Iki sowalymyz bar, sorasak bolarmy?» diýipdirler. Dana: «Soraň» diýipdir. Birinji sowaly sorapdyrlar: – Adamlaryň haýsy hereketi sizi has köp geň galdyrýar? Dana: – Hemme hereketi – diýip jogap beripdir-de, sanap ugrapdyr: – Çagalyk adamlaryň ýüregine düşýär. Olar çaltrak ulalmak isleýär. Emma ulalansoňlaram çagalyga dolanyp bolsady diýip ahmyr edýärler. Adamlar pul gazanjak bolup saglygyny ýitirýärler. Soňundan bolsa saglygyny dikeltjek bolup, bar gazananjasyny harçlaýarlar. Adamlar ertiri … Continue reading Iki sowal