Kim has jomart?

Günlerde bir gün sahylygy bilen meşhur bolan Hatam Taý uly meýlis gurapdyr. Ol gelen myhmanlara halat-serpaý ýapyp ýörkä, bir sebäp bilen çöle gezim etmäge çykypdyr. Görse, garyp bir goja çölde ýandak ýatyryp, şony arkasy bilen daşap ýörmüş. Üstesine, ýandagyň tikeni gojanyň tenine batyp, ýagyrnysyny persala edýärmiş. Hatam Taýyň oňa biçak nebsi agyrypdyr. Ol goja ýüzlenip:     – Şu golaýda Hatam Taý meýlis gurap, gelene halat-serpaý … Continue reading Kim has jomart?