ÝAZ ÝAGYŞY

Ýagyş damjalarynyň ýere sary syýahatlary rahmet deňizinden başlady. Ol ýerden bulutlaryň üstüne mündüler. Soňra görünmeýän güýçli hem rahmetli bir el olary sürtgüç ýaly sykyp, ýere ýollamaga başlady. Her bir ýagyş damjasynyň ýere sag-aman baryp ýetmegi üçin olaryň hersi bir perişdä tabşyryldy. Her bir damja bereketiň, rysgalyň hem-de bollugyň buşlukçysydy. Emma ýagyş damjalarynyň hemmesi şol bir ýere düşmedi. Käbiri bitginli ýerlere, käbirleri gaýalyklara, käbirleri bolsa, çägeli … Continue reading ÝAZ ÝAGYŞY