Nadanlygyň soňy ýesirlik

  Hristofor Kolumb deňiz syýahatlarynyň birinde gämilerini bejermek üçin Ýamaýka barmaly bolýar. Ýerli halk olara gämilerini bejermäge ýardam berýär, baryndan-ýogundan hödür-kerem edýär. Şeýle-de bolsa, gämileriň bejergi işleri wagty bilen gutarmaýar. Üstesine, Kolumbyň adamlary talaňçylyk edip ugraýar. Halk hem halys degnasyna degensoň, olaryň gämilerini bejermekden hem-de azyk kömegini bermekden el çekýär. Ine onsoň alaçsyz ýagdaýda galan Kolumb bir gün deňiz syýahatçylarynyň, köplenç, ýanynda göterýän, ýyldyzlaryň hereketi … Continue reading Nadanlygyň soňy ýesirlik