Goja

Günlerde bir gün melleginde ýer agdaryp ýören bir gojanyň deňinden ýaş ýigit geçip barýan eken. Ýigit uzakdan goja armasyny beripdir-de:  – Ýaşuly, gaýraky oba barýaryn welin, ýene näçeräk ýöremeli bolarkam? – diýip sorapdyr. Gojadan ses-seda çykmandyr. Ol başyny galdyryp seretmekden geçen, gaýtam äwmezlik bilen piliniň gulagyna bat berýärmiş. Onsoň, ýigit eşitmedik bolaýmasyn diýen pikir bilen sesine bat beribräk, şol bir soragyny ýene gaýtalapdyr. Gojadan ýene … Continue reading Goja