Horaz

Günlerde bir gün bir horaz özüniň gündelik endigini edip, säher bilen gygyrypdyr welin, onuň sesine eýesi biynjalyk bolupdyr. Eýesi horaza: – Sen-ä walla, her gün gygyryp halys ýürege düşdüň. Eger ýene bir gezek şeýdip gygyraýsaň, diliňi ýeňsäňden çekerin! – diýipdir. Bu sözler horazyň ýüregine ok bolup degipdir. Şeýle-de bolsa, heniz janyndan irmändigi üçin, ol gygyrmagyny bes edipdir. Öz ýanyndan: «Ýeke men gygyrmanym bilen hiç zat … Continue reading Horaz