Ýürek

Bir gün şäheriň iň gelim-gidimli ýerleriniň birinde bir ýaş ýigit orta çykyp, uly ili bilen «Meniň ýüregim arassa» diýip gygyrýarmyş. Ýoldan geçip barýanlar hem geň galyp, ýigidiň ýüregini açyp görýärmişler welin, hakykatdanam, allaname, kir-kimirsiz bir enaýy ýürekmişin. Onsoň, adamlar  «Dogrudanam, ýüregi arassa eken» diýip ötägidýärmişler. Ýigit hem muňa öz ýanyndan monça bolýarmyş. Şol pursatda köpçüligiň arasyndan bir goja peýda bolanmyşyn. Goja özüniň ýüreginiň ýigidiňkiden has … Continue reading Ýürek