HAKYKY GARYPLYK WE HAKYKY BAÝLYK

Günlerde bir gün baý adam ogluny oba gezelenje alyp gidýär. Baýyň bu gezelençden maksady, ogluna adamlaryň nähili ýaşaýandygyny görkezip, özlerindäki maddy baýlygyň gadyryny has gowy bildirmek eken. Olar güzeranyny zordan aýlaýan garyp garyndaşlarynyň öýünde bir günläp myhman bolýarlar. Myhmançylykdan dolanyp gelýärkäler, kakasy ogluna: – Oglum, bu gezelençden soň adamlaryň nähili garyp ýaşaýandygyna göz ýetirensiň. Hany, indi sen maňa biziň baýlygymyz bilen olaryň garyplyklaryny deňeşdirip ber! … Continue reading HAKYKY GARYPLYK WE HAKYKY BAÝLYK