Ýüzük

Bir wagtlar bir ýurduň soltany özüniň zergärlerine gaty üýtgeşik ýüzük ýasamagy buýrupdyr. Şol ýüzük şeýle üýtgeşik bolmalymyş welin, soltan gussa batyp oturan bolsa, şoňa seredende göwni galkynmalymyş. Edil şonuň ýaly, keýpi kök bolan wagty hem, şoňa seredende şady-horramlykdan el çekmelimiş. Garaz, soltanyň isleýän ýüzügini hiç kim ýasap bilmändir. Onsoň, soltanyň wezirleri bir derwüşiň gapysyna kömek sorap barypdyrlar. Derwüş hem soltanyň zergärlerine hat ýazyp, olara nähili … Continue reading Ýüzük