«Halas ediň!»

Beýgelmek üçin däl — dag boljak boldum Barha köp synladym dagyn ýüzüni. Çünki, ol uzakdan ýetirdi maňa Bir bendäniň: «Halas edin!» sözüni.   Kim ol bende? Haýsy darda asylýar? Bogýar ony haýsy deňzin buzlary? Ýatsam-tursam rahatlyk berenok Ýüregimde: «Halas ediň!» sözleri. Gözlerimi açdy asyryň güýzi, Haýyram, şer işem açdy gözümi. Menin galamymam antenna menzäp, Tutdy durdy «Halas ediň!» sözüni.   Bagtly boluň, bagtly boluň, adamlar, Ýöne … Continue reading «Halas ediň!»