DÜRDÄNE SETIRLER

“Arzuwlardyr ar almak ýaly duýgular akylyň sesini eşitmez”. Wilýam Şekspir *** “Sözleriň asmana galasy gelýär, emma pikirleriň ýerde. Özen bolmadymy, sözler asmana göterilmeýär”. Wilýam Şekspir *** “Bir töhmet başga töhmetleriň döremegine sebäp bolar”. Wilýam Şekspir *** “Erkinlik daşaryda bolsa, sürgünlik siziň ýanyňyzdadyr”. Wilýam Şekspir *** “Alla size bir ýüz beripdir, sizem oňa ýene birini goşmaň”. Wilýam Şekspir *** “Meniň düşünýänim seniň sözleriňdäki gazapdyr, o sözleriň … Continue reading DÜRDÄNE SETIRLER

DÜRDÄNELER

“Başyňdan inen bela dostlaryň sanyny nola çenli düşürer”. Wilýam Şekspir *** “Has gowy gowunyň duşmanydyr”. Wilýam Şekspir *** “Mätäç bolmadyk adamlaryň dosty bardyr”. Wilýam Şekspir *** “Ak ýürekli bol, ýöne zynhar suwjuk bolma”. Wilýam Şekspir *** “Durmuş geçip barýan kölegedir”. Wilýam Şekspir *** “Gör nähili garypdyr, sabry bolmadyklar”. Wilýam Şekspir *** Continue reading DÜRDÄNELER