DÜRDÄNE SETIRLER

“Arzuwlardyr ar almak ýaly duýgular akylyň sesini eşitmez”. Wilýam Şekspir *** “Sözleriň asmana galasy gelýär, emma pikirleriň ýerde. Özen bolmadymy, sözler asmana göterilmeýär”. Wilýam Şekspir *** “Bir töhmet başga töhmetleriň döremegine sebäp bolar”. Wilýam Şekspir *** “Erkinlik daşaryda bolsa, sürgünlik siziň ýanyňyzdadyr”. Wilýam Şekspir *** “Alla size bir ýüz beripdir, sizem oňa ýene birini goşmaň”. Wilýam Şekspir *** “Meniň düşünýänim seniň sözleriňdäki gazapdyr, o sözleriň … Continue reading DÜRDÄNE SETIRLER