Leňňeç

Bir leňňeji alaga-da, sebediň içine goýsaňyz, ol şol ýerden aňsatlyk bilen çykyp bilýär. Emma sebediň içinde leňňeç kän bolsa, olaryň biri hem çykyp bilmeýär. Sebäbi leňňeçleriň bary birden daşaryk çykjak bolup, biri-birinden aslyşýarlar. Biri-birlerini ýokaryk çekmegiň ýerine aşak çekýändikleri üçin olaryň biri hem sebediň daşyna çykyp bilmeýär. Hut şonuň üçin balykçylara leňňeç sebetleriniň agzyny ýapmaklygyň zerur bolmaýandygyny bilýärmisiňiz?! Eger daşymyzdaky adamlar egnimizden basyp ýokaryk dyrmaşýan … Continue reading Leňňeç