Sungat

Ussat suratkeşiň şägirtleriniň biri okuwyny tamamlapdyr. Halypasy oňa ak pata bermänke, soňky gezek bir ýumuş tabşyrmak isleýändigini aýdypdyr:

–  Bu seniň çekjek iň soňky suratyň bolar. Sen şony alaga-da, şäheriň iň köp adamly köçeleriniň birine eltip goý. Suratyň ýanynda bolsa, gyzyl galam dursun. Üstesine «Eger suratda bir kemçilik tapaýsaňyz, gyzyl galam bilen üstüne çyzyp bellik etmegiňizi haýyş edýäris!» diýen mazmunda hatjagaz ýazyp, suratyň bir burçuna asmagy hem ýatdan çykaraýma!

Aradan birnäçe wagt geçenden soň, ýaňky ýigit özüniň goýup gaýdan suratyny görmäge barypdyr. Suratyň ýüzi gyzyl galam bilen edil petir bezelen ýaly edilipdir.

Ýigit lapykeç bolup halypasynyň ýanyna gaýdyp gelipdir. Halypasy oňa ruhdan düşmän, şol suraty gaýtadan çekmegi maslahat beripdir. Ýigit suraty gaýtadan çekipdir. Onsoň, halypasy oňa suraty ýene öňküsi ýaly şäheriň iň köp adamly köçeleriniň birinde goyup gaýtmalydygyny aýdypdyr:

–  Ýöne bu sapar suratyň ýanynda dürli reňkli boýaglar bilen çotga hem goýup gaýt. Suratyň bir burçuna-da edil öňküsi ýaly, adamlara suratdan tapan kemçiliklerini düzetmegi haýyş edýän haty hem asgyn – diýipdir.

Ýigit aýdylanlary berjaý edipdir. Aradan birnäçe gün geçensoň, ol suratyny görmäge barypdyr. Surat hiç hili ellenmändir. Ol begenip, muny halypasyna baryp gürrüň beripdir. Şonda halypasy oňa şeýle diýipdir:

– Birinjide, ykbalyňy adamlaryň eline tabşyranyňda seni nähili dözümsizlik bilen tankyt okuna tutýandyklaryny gördüň. Ömründe eline çotga alyp görmedik adamlar hem gelip, seniň çeken suratyňa bellik eden bolup gidendir. Ikinjisinde bolsa, sen olaryň özünden iş görkezmeklerini talap etdiň. Iş görkezmek üçin mekdebiň terbiýesini almak gerek. Şonuň üçin hiç kimiň saňa düzediş bermäge gurby çatmady. Zähmetiň netijesini, seniň zähmetiňe düşünmeýän adamlardan garaşmagyn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s