Mugjyza

Onuň (s.a.w.) ýanynda nijeme mugjyza (gudrat) bolup geçýärdi. Her mugjyza bilen bir syr açylýardy.
Bir gün Allanyň Resulynyň (s.a.w.) ýanyna bir sähraýy (bedewi) çarwa araplaryň biri gelýär. Elinde-de bir suwulgan bar. Gele-gelmäne:
– Eger şu haýwan seniň pygamberdigiňe şaýatlyk etse, menem derrew iman getirjek – diýýär.
Ony diňlän Serwerimiz (s.a.w.) suwulgana garap özüniň kimdigini soraýar. Ol haýwanam açyk dil bilen kelemeýi-şahadat getirýär.
Başga bir gezegem Serwerimiz (s.a.w.) bir jeren bilen aç-açan gürleşýär we jeren Onuň (s.a.w.) pygamberligine şaýatlyk edýär.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s