Öýüň aýnadan bolsa, zynhar hiç kimiň aýnasyna daş zyňma.
*
Asmanda uky bar diýseler, ýaltalar merdiwan gurnap, çykmaga çalşarlar.
*
Umydyny ýitireniň başga ýitirere zady ýokdur.
*
Ýalňyşmakdan gorkýan biri hiç bir zat edip bilmez.
*
Hiç haçan çykyp gaýdan gapyňy bat bilen ýapma, yza dolanmaly bolmagyň ahmal.
*
Ýagşy-ýaman başgasy üçin edip-eýlän zatlarymyz ertir maňlaýymyzdan çykjak zatlaryň tohumydyr.
*
Ýamanlygyndan çekinýän adamyňy birem ýagşylygyň bilen ýumşatmaga çalyş.
***