ÝIGIDI ENDIGINDEN TANA!

Seni endigiň tanadýar. Seniň nähili adamdygyňy endikleriňe görä kesgitleýärler. Endikleriň köpüsi bolsa wagtyň geçmegi bilen häsiýete öwrülip gidýär. Täze tanyşlyklarda özüň barada näçe oňat gürrüňler etseň ediber, barybir adamlar seni tanamak üçin wagt talap ederler we wagtyň geçmegi bilen seni tanap başlarlar. Nädip tanarlar?! Elbetde, endikleriňe seredip tanarlar.
“Bir adamy tanajak bolsaň, uzak ýolda ýoldaş bol” diýen nakyl hem hut şu maksat bilen aýdylan bolmaly meniň pikirimçe. Uzak ýolda ýanyňdaky ýoldaşyňa özüňi bolşuňdan gowy edip görkezip bilmersiň, bu mümkin däl. Sebäbi ýol uzak, haýsy bir hereketiňe timar berjek?!
Onsoňam adamyň herbir hereketine ýasama görnüşde timar bermegi o diýen aňsadam däl. Sebäbi adam ýasama hereket etjek bolsa, her bir hereketine üns bermeli, seresaplyk bilen hereket etmeli. Bu seresaplygyň yzy gelmeýär, bir aýlap dowam etmegi hem mümkin, hatda ömürboýy dowam edibem biler. Içki dünýäsi bilen hereketleri arasynda gapma-garşylyk bar bolsa başga alajyň näme?! Endik bolsa içki dünýä bilen hereketleriň sazlaşmagydyr. Şeýle sazlaşykda adam özüni örän rahat duýýar. Beýni we aň kuwwatlygyna goşmaça ýük münmeýär, adam tebigy hereket edip bilýär.
Şol sebäpli-de men içi-daşy bir adamlara hormat goýýaryn. Hatda baryp ýatan bihepbe bolsa-da. Sebäbi bihepbe adam aslynda ýasama gowy görünýärlerden müň esse gowy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s